Khoa/Trung tâm

 • Thông báo tuyển sinh lớp Tiếng Nhật điều dưỡng Nhật Bản

  Căn cứ vào chương trình hợp tác với các đối tác Việt Nam và Nhật Bản; Trường Trung cấp Kỹ  thuât Y Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh Lớp tiếng Nhật sơ cấp miễn phí đặc biệt cho chương trình du học điều dưỡng Nhật Bản, như sau:

  Chi tiết
 • Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của khoa Dược Điều 1 Chức năng nhiệm vụ: 1.1 Chức năng nhiệm vụ chung: a.Tham gia xây dựng mục tiêu, kế hoạch đào tạo chung của Trường. b.Tham gia tư vấn cho BGH về chuyên môn dược của các ngành đào tạo của trường. c.Xây dựng chương trình và nội dung đào tạo chi tiết cho từng môn học của ngành dược, của các hệ đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và của ngành y tế. 1.2 Nhiệm vụ cụ thể: a. Công tác giáo dục đào tạo: + Triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập các học phần lý thuyết và thực hành chuyên môn dược theo đúng kế hoạch nhà trường và phòng đào tạo đã lập. + Bố trí giáo viên giảng dạy các môn cơ sở và chuyên môn thuộc ngành dược và môn học có liên quan của ngành y sỹ và điều dưỡng của trường theo thời khoá biểu và kế hoạch đào tạo mà phòng đào tạo xây dựng và ban hành (các môn chung do phòng đào tạo bố trí). +...

  Chi tiết
 • Chức năng nhiệm vụ của Khoa Y học Điều 1 Chức năng nhiệm vụ: 1.1 Chức năng nhiệm vụ chung: a.Tham gia xây dựng mục tiêu, kế hoạch đào tạo chung của Trường. b.Tham gia tư vấn cho BGH về chuyên môn y của các ngành đào tạo của trường. c.Xây dựng chương trình và nội dung đào tạo chi tiết cho từng môn học của ngành y, của các hệ đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo và của ngành y tế quy định. 1.2 Nhiệm vụ cụ thể: a. Công tác giáo dục đào tạo: + Triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập các học phần lý thuyết và thực hành chuyên môn y theo đúng kế hoạch nhà trường và phòng đào tạo đã lập. + Bố trí giáo viên giảng dạy các môn cơ sở và chuyên môn thuộc ngành y sỹ, điều dưỡng và môn học y học cơ sở của ngành Dược của trường theo thời khoá biểu và kế hoạch đào tạo mà phòng đào tạo xây dựng và ban hành (các môn chung do phòng đào tạo bố trí). + Theo dõi và xác nhận học viên đủ điều kiện dự thi...

  Chi tiết
 • Chức năng nhiệm vụ của Khoa cơ bản  Điều 1 Chức năng nhiệm vụ:  1.1 Chức năng nhiệm vụ chung:  a.Tham gia xây dựng mục tiêu, kế hoạch đào tạo chung của Trường.  b.Tham gia tư vấn cho BGH các môn học có liên quan của trường.  c.Xây dựng chương trình và nội dung các môn học chung (không thuộc môn chuyên môn của ngành y và ngành dược) của các ngành đào tạo của nhà trường trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.  1.2 Nhiệm vụ cụ thể:  a. Công tác giáo dục đào tạo:  + Triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập các lý thuyết, thực hành cho học sinh đúng kế hoạch và yêu cầu môn học.  + Bố trí giáo viên giảng dạy các môn học, học phần chung của trường (chính trị, ngoại ngữ, pháp luật, tin học, quân sự, thể chất, học phần tự chọn) theo thời khoá biểu và kế hoạch đào tạo mà phòng đào tạo xây dựng và ban hành (các môn chuyên môn do các khoa y và dược bố trí).  + Theo dõi và xác nhận các học viên đủ điều kiện dự thi hết môn sau khi kết...

  Chi tiết
Trang1

Khoa/Trung tâm

Bài nổi bật