Khoa/Trung tâm >> Khoa Dược

4-2014

Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của khoa Dược

Nguồn: www.yduochanoi.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của khoa Dược


Điều 1 Chức năng nhiệm vụ:


1.1 Chức năng nhiệm vụ chung:


a.Tham gia xây dựng mục tiêu, kế hoạch đào tạo chung của Trường.


b.Tham gia tư vấn cho BGH về chuyên môn dược của các ngành đào tạo của trường.


c.Xây dựng chương trình và nội dung đào tạo chi tiết cho từng môn học của ngành dược, của các hệ đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và của ngành y tế.


1.2 Nhiệm vụ cụ thể:


a. Công tác giáo dục đào tạo:


+ Triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập các học phần lý thuyết và thực hành chuyên môn dược theo đúng kế hoạch nhà trường và phòng đào tạo đã lập.


+ Bố trí giáo viên giảng dạy các môn cơ sở và chuyên môn thuộc ngành dược và môn học có liên quan của ngành y sỹ và điều dưỡng của trường theo thời khoá biểu và kế hoạch đào tạo mà phòng đào tạo xây dựng và ban hành (các môn chung do phòng đào tạo bố trí).


+ Theo dõi và xác nhận các học viên đủ điều kiện dự thi hết môn sau khi kết thúc môn học và chuyển về phòng đào tạo để làm danh sách thi hết môn cho học sinh.


+ Quản lý giờ giảng, đánh giá chất lượng giảng dạy, xác nhận giờ giảng cho giáo viên sau khi kết thúc môn học.


+ Có trách nhiệm nhận sổ tay giáo viên, bài kiểm tra và bài thi hết môn từ các giáo viên sau đó chuyển ngay về phòng đào tạo để quản lý, lưu trữ.


+ Tham gia xây dựng các quy định quản lý đào tạo của Trường trên cơ sở Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trình BGH ký ban hành. Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.


+ Đề xuất với Hiệu trưởng và tham gia biên soạn chương trình môn học hoặc lựa chọn giáo trình môn học;


+ Liên hệ địa điểm thực tập, thực tế cho học sinh ngành dược của trường theo nội dung, kế hoạch của phòng đào tạo.


+ Trưởng khoa hoặc người phụ trách tham gia họp giao ban hàng tuần với ban giám hiệu và các phòng ban.


+ Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học, thực hành, thực tập;


+ Tham gia hội đồng thi tốt nghiệp cho học sinh; tổ chức thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo trong phạm vi và chuyên môn của khoa;


+ Quản lý các phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị giảng dạy theo nội dung và yêu cầu môn học.


+ Làm đề xuất bổ sung hoá chất, dụng cụ thực hành, vật tư mau hỏng đối với các phòng thực hành, thực tập.


+ Bố trí giáo viên dự giờ theo yêu cầu;


+ Tổ chức bồi dưỡng học sinh thi học sinh giỏi cấp trường và của ngành.


b, Công tác giáo viên:


+ Tư vấn, giới thiệu, tìm nguồn giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng trình BGH và HĐQT xem xét tiếp nhận.


+ Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo mục tiêu và yêu cầu của trường.


+ Đề xuất với phòng Tổ chức hành chính làm hợp đồng với giáo viên thỉnh giảng, cơ hữu khi có quyết định tiếp nhận của Ban giám hiệu.


+ Quản lý, chấm công hàng ngày giáo viên và nhân viên thuộc đơn vị mình;


+ Bố trí giảng dạy, quản lý và xác nhận giờ giảng của giáo viên, lập chứng từ thanh toán tiền giảng cho giáo viên.


+ Tư vấn, đánh giá về chất lượng giảng dạy của từng giáo viên.


+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên chuyên môn;


Điều 2: Quyền hạn:


2.1 Là thành viên Hội đồng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo của nhà trường. 


2.2 Tham gia kiểm định và phát triển ngân hàng đề thi các học phần chuyên môn.


2.3  Phối hợp tham gia:
+ Thường trực hoặc tham gia một số ban của trường: Ban phòng chống các tệ nạn xã hội, thanh tra đào tạo…
+ Phối hợp với các phòng ban cử người tham gia các hoạt động tập luyện, giao lưu và dự thi các phong trào Đoàn, Đảng, Hội diễn Văn nghệ, thể thao và công tác xã hội của học sinh sinh viên.


- Phối hợp cùng phòng Tài chính Kế toán tư vấn, triển khai việc mua sắm, sửa chữa trang thiết bị của nhà trường.


Xem thêm: Tuyển sinh trung cấp y trung cấp dược chính quy 2015


Khoa/Trung tâm

Bài nổi bật