Phòng - Ban >> Phòng Đào tạo

  • Điều 1 Chức năng nhiệm vụ: 1. Chức năng: Phòng Đào tạo  có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng, quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bao gồm kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng như quy định của nhà trường đã ban hành. 2. Nhiệm vụ: 1. Phối hợp với các khoa và bộ môn trực thuộc nghiên cứu, đề xuất, xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo; 2. Phối hợp với các khoa và các bộ môn trực thuộc xây dựng các đề cương chi tiết học phần/môn học, tài liệu hướng dẫn học tập môn học; 3. Phối hợp với các khoa và bộ môn trực thuộc tổ chức biên soạn giáo trình tài liệu môn học; 4. Tổ chức hướng dẫn các khoa, bộ môn trực thuộc tổ chức đào tạo bổ túc kiến thức và đào tạo ngắn hạn; 5. Xây dựng kế hoach giảng dạy, học tập và tham gia quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất (giảng đường, sân bãi, thiết bị giảng dạy ...) phục vụ cho việc...

    Chi tiết
Trang1

Phòng - Ban

Bài nổi bật